കേരളം തുറക്കുമ്പോളും ആശയക്കുഴപ്പമോ revised Covid-19 restrictions | News Hour 4 AUG 2021

2 Просмотры
Издатель
കേരളം തുറക്കുമ്പോളും ആശയക്കുഴപ്പമോ Kerala govt announce revised Covid-19 restrictions | News Hour | TS Pattabhiraman | Vinu V John | SS lal | Dr . S santhosh Kumar
#asianetnews #asianetnewslive #Newshour
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Gran Turismo 7
Комментариев нет.